Allmänna villkor

Vision It Varberg AB, Prästgatan 18b, 43244 Varberg, organisations nr. 556956-2571 driver denna webbplats, behöver ni komma i kontakt med oss använd vårt kontaktformulär eller skicka ett e-post till info@visionfax.se

§ 1. Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent och Vision IT AB, org. nr 556956-2571 (nedan kallad VisionFax), med avseende på Internetabonnemang och därtill hörande extratjänster (nedan gemensamt kallat Abonnemanget).

§ 2. Abonnemanget

2.1 För klargörande av vad som ingår i Abonnemanget hänvisas abonnenten till separat orderbekräftelse/faktura.

2.2 VisionFax tillhandahåller fri support under abonnemangsperioden via e-post och information på VisionFax’s hemsidor för beställda tjänster.

§ 3. Avtalstid för Abonnemanget

3.1 Beställningen är bindande. Abonnentens samtycke till att VisionFax påbörjar behandling av beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt nämnda lag inte föreligger.

3.2 Abonnemanget löper enligt den period som abonnenten väljer i samband med beställning, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av VisionFax.

3.3 En skriftlig uppsägning skall vara VisionFax tillhanda minst 30 dagar innan dess att innevarande abonnemangsperiod löper ut. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid så löper abonnemanget vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning ska göras via brev eller fax. Den  skriftlig uppsägning ska innehållande kundnummer,  underskrift samt namnförtydligande. Det går också bra att maila er uppsägning, vi behöver då ert användarnamn och lösenord. innestående medel betalas inte tillbaka utan kan endast användas upp.

3.4 Ändring av abonnemangsperiod skall göras senast 60 dagar innan dess att innevarande abonnemangsperiod löper ut. Eventuella innestående fakturor skall även vara betalda. Ändring av abonnemangsperiod träder i kraft då VisionFax skriftligen har mottagit en förfrågan samt skickat ut en bekräftelse på att ändringen av abonnemangsperioden är verkställd.

3.5 Endera parten har rätt att skriftligen via brev, fax eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev, fax eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart på obestånd.

§ 4. Avgifter för Abonnemanget

4.1 Avgifter för Abonnemanget utgår i form av förskottsbetalning via Bankgiro eller kontokort.

4.2 VisionFax har rätt att stänga av Abonnemanget om abonnenten underlåter att betala i rätt tid eller kontot saldot är mindre än 1kr, dock ej innan minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till abonnenten, antingen via brev, fax eller e-post. Vid avstängning av Abonnemang så har VisionFax rätt att informera om detta via abonnentens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Abonnemang debiteras abonnenten en startavgift. När kontot är avstängt raderas in och utgående fax. Vid sändning av fax där mottagaren svarar men kopplar ner debiteras som en sida.

4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

4.4 Abonnenten skall snarast meddela VisionFax om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 30 dagar efter fakturadatum) förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall VisionFax medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.

4.5 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts abonnenten minst 30 dagar i förväg, via brev, fax, e-post eller information på VisionFax’s hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

4.6 Vid meddelande om avgiftshöjning har abonnenten alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande.

4.7 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående abonnemangspriser.

4.8 Priset per sida i prislistan är baserat på en täckning av 5% svart och att sidan inte tar längre tid än 1 minut att skicka inom EU till det fastanätet. Tar sidan mer tid att skicka debiteras detta om 10 sekunder intervaller. I vissa fall styrs sändningstiden av mottagarfaxen, detta ligger utom VisionFax kontroll. Kostnad debiteras oavsett om faxet togs emot av mottagaren eller inte. Se detaljerad prislista för mer detaljer.

4.9 För att kunna skicka fax behöver man ha ett saldo på mer än 5 kronor.

§ 5. Överlåtelse av Abonnemanget

5.1 Abonnenten får överlåta Abonnemanget efter VisionFax’s medgivande. En överlåtelse får endast genomföras skriftligen med blanketter hänvisade av VisionFax och en överlåtelse träder i kraft från det datum som VisionFax har medgivit om överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot VisionFax innan den tillträdande parten kan överta abonnemanget.

5.2 VisionFax får överlåta Abonnemanget till annat företag som övertar VisionFax’s rättigheter och skyldigheter gentemot abonnenten.

§ 6. VisionFax’s ansvar

6.1 VisionFax har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Abonnemanget om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl.

6.2 VisionFax ansvarar för fel i Abonnemanget som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som VisionFax har rätt att göra enligt dessa Allmänna villkor.

6.3 VisionFax garanterar en uppetid på årsbasis på 99.8% . Om abonnenten till följd av fel som har orsakats av VisionFax där nertiden har varit mer än garanterad uppetid har abonnenten rätt till nedsättning av avgift som svarar mot felets omfattning av abonnemanget minus den garanterade uppetiden. Sådan nedsättning skall ske med hänsyn till den tid under vilken felet förelegat i förhållande till gällande abonnemangsavgift. Krav på nedsättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.  Max ersättning är 1 timmer = 1 Dygn,  ersättningen begränsas till max ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande abonnemangsperioden.

6.4 VisionFax ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av VisionFax eller anlitad underleverantör. VisionFax’s skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från VisionFax’s sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande abonnemangsperioden. VisionFax ansvarar inte för förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i VisionFax’s datorresurser eller buggar i hård/mjukvara och andra systemfel som kan uppstå.

6.5 Den begränsning som anges i punkt 6.4, andra meningen, gäller inte i förhållande till abonnent som är att anse som konsument enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljning.

6.6 VisionFax raderar aldrig med uppsåt abonnentens information så länge Abonnemanget är aktivt om inte abonnenten skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. VisionFax förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.

6.7 VisionFax hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. VisionFax har dock rätt att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag eller om kunden publicerar material som strider mot punkt 7.1.

§ 7. Abonnentens ansvar

7.1 Abonnenten ansvarar gentemot VisionFax för att information som hanteras inom Abonnemanget inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.

7.2 När information kan lämnas av utomstående användare är abonnenten ansvarig för att ha sådan uppsikt över informationen som är nödvändig för att förhindra fortsatt spridning enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning.

7.3 Abonnenten ansvarar för att pornografisk information inte förekommer i Abonnemanget.

7.4 Abonnenten förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till VisionFax’s system, vilka inte är avsedda för abonnenten, att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning eller andra regler som Vision IT har vid sin användning av Abonnemanget samt att inte sprida datavirus eller någon annan form av s.k. malicious code.

7.5 VisionFax har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i Abonnemanget om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om VisionFax orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel i abonnentens program eller andra tekniska störningar hänförliga till abonnenten. VisionFax har rätt att ta del av all information som hanteras i Abonnemanget för att kunna fullgöra sina rättigheter enligt denna punkt 7.5

7.6 Abonnenten får inte upplåta eller sälja delar av Abonnemanget till tredje part utan skriftligt tillstånd från VisionFax.

§ 8. Administration

8.1 Abonnenten ansvarar för att VisionFax alltid har direktavtal med innehavaren av domännamnet under vilket webbsidorna publiceras. Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.

8.2 Abonnenten kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc. till annan fysisk eller juridisk person. Detta begränsar dock inte abonnentens ansvar enligt detta avtal.

§ 9 Ansvar

9.1 Begränsning av ansvar
VisionFax kan inte hållas ansvarig i vare sig avtal eller handling (inklusive vårdslöshet) eller på något annat sätt för någon skada, kostnad eller utgift, förlorad eller förvrängd data, förlust av intäkter eller produktion, förlust av tid, goodwill, kontrakt eller förväntade inbesparade medel eller någon annan indirekt eller någon annan förlust som följer av avbrott, fördröjning, upphävande, olevererbarhet, paketförlust, oaktsamhet beroende på tjänsteavbrott eller någon annan handling oavsett om det är VisionFax, nätverksoperatörs eller tredje parts fel. Om VisionFax själva anser sig ha orsakat skada genom vårdslöshet så är ersättningen begränsad till att abonnemangsavgiften ersätts under tiden skada har skett upp till max 1000 SEK inkl moms per år.

9.2 Tillförsäkran om skadeslöshet
Du försäkrar att du håller VisionFax inklusive dotterbolag, filialer, ledning, anställda, agenter och partners fria från skadeståndskrav inklusive juridiska omkostnader från en tredje part på grund av innehåll som du har tillfört eller fört igenom tjänsten, eller på grund av ditt sätt att använda tjänsten, din anknytning till tjänsten eller att du brutit mot detta avtal eller att du begått brott mot annan person eller organisation. Du försäkrar också att du håller VisionFax inklusive dotterbolag, filialer, ledning, anställda, agenter och partners fria från skadeståndskrav inklusive juridiska omkostnader för skada gentemot dig enligt punkt Begränsning av ansvar enligt ovan.

§ 10. Övrigt

10.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

10.2 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

10.3 VisionFax har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har publicerats på VisionFax’s hemsida. Om villkorsändring är till uppenbar nackdel för abonnenten har denne rätt att säga upp Abonnemanget till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

10.4 För att kunna erbjuda en så låg kostnad som möjligt så skickas faxen från olika länder beroende på den mest kostnadseffektiva vägen. Detta innebär för Pro konton att det valda faxanr inte kommer visas hos mottagaren.

10.5 Faxnumret tillhör VisionFax och hyrs ut till abonnerande kunder. Faxnumer kan inte porteras från VisionFax.